หนังสือรับรองคุณภาพ
 
 
งานตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
• เพื่อตรวจสอบ สอบทานความถูกต้อง ของการจัดทำบัญชี ว่าได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และหลัการ
• บัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่
• เพื่อให้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่า งบการเงินแสดงฐานะผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตาม
• ที่ควรในสาระสำคัญตามนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไป ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ
• รายงานข้อสังเกตสู่ผู้บริหาร เพื่อให้ทราบถึงข้อบกพร่องของระบบภายในทางบัญชีที่สำคัญ 
• ซึ่งมักตรวจพบในระหว่างปฎิบัติงาน ตรวจสอบบัญชี และสามารถนำไปปรับปรุงให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอบเขตของการบริการ
1. ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน ด้วยทีมงานผู้ตรวจสอบที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี
2.  บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน ตามกำหนด ได้แก่ สปช.3, สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) นำส่งต่อกระทรวงพาณิชย์
อัตราค่าบริการ
• ขึ้นอยู่กับเอกสาร และความซับซ้อนของงาน
 
 
Thongtawee accounting and Law Office Co.,Ltd.
834/2 Soi Ratchadaphisek 18, Ratchadaphisek Rd., Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Copyright 2010 www.thongtawee.co.th All rights reserved.