หนังสือรับรองคุณภาพ
 
 
งานบัญชี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
ทำให้กิจการทราบผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของธุรกิจ และความมั่นคงของธุรกิจ โดยในการจัดทำบัญชีนั้น จะบันทึกบัญชีรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจตาม พรบ.การบัญชี  และนำมาจัดทำเป็นรายงานทางการเงิน เช่น  งบดุล และงบกำไรขาดทุน
 
2.  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
โดยประเมินข้อมูลจากรายงานทางการเงิน อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้บริหารงานสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยในการพยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และมีความเชื่อมั่นสูง
 
3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน
ในการจัดทำบัญชีจะทำให้เราได้รายงานทางการเงินที่ใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อทางธุรกิจต่างๆ อันเป็นหลักฐานในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน
 
4. เพื่อประโยชน์ในการวางแผน เพื่อเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัด
การจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะทำให้ทราบกำไร(ขาดทุน) ที่แน่ชัด และสามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่างเหมาะสม ประหยัด และเสียภาษีได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 
  ขอบเขตของการบริการ
การจัดทำบัญชีรายเดือน และออกงบการเงิน รายเดือน รายปี                    2,500.00 บาท/เดือน
การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายกงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1,3,53)               300.00 บาท/เดือน
การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)               300.00 บาท/เดือน
การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50,51)               300.00 บาท/เดือน
การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการประกันสังคม (สปส.1-30, 1-10, 6-07, 6-09)  ตั้งแต่ 1 คนไม่เกิน 10 คน
 
 
 
Thongtawee accounting and Law Office Co.,Ltd.
834/2 Soi Ratchadaphisek 18, Ratchadaphisek Rd., Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Copyright 2010 www.thongtawee.co.th All rights reserved.