การจัดทำบัญชีรายเดือน และออกงบการเงิน
รายเดือน รายปี
การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก
ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)
การจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
(ภงด. 50, 51)
 
 
 
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 
 
 

• พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา
• พระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2522
• การปกครองบุตรหลังหย่า 3

• สภาทนายความ
• สภาวิชาชีพบัญชี
• กรมสรรพากร

ได้รับการรับรองคุณภาพจากสถาบัน ISO
ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
Thongtawee Accounting and Law Co., Ltd. has been recommended for certification of ISO 9001:2008
 
 


Thongtawee accounting and Law Office Co.,Ltd.

834/2 Soi Ratchadaphisek 18, Ratchadaphisek Rd., Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310
Copyright 2010 www.thongtawee.co.th All rights reserved.
หนังสือรับรองคุณภาพ